Vi er fokuserede på at levere advokathjælp i øjenhøjde og varetager altid klientens interesser. Du kan derfor trygt komme til os, i tilfælde af at du har behov for en advokat i Aalborg. 

Som advokater er vi mere end problemknusere. Vi er rådgivere, der kan forudse problemer, men også kompetente sparringspartnere, når der skal lægges nye strategier. Lægger du vægt på at finde en billig advokat, der samtidig er professionel og habil, er du kommet det helt rigtige advokatfirma.

Generelle oplysninger om advokatfirmaet Fryd og Nielsen Aps

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS er etableret på adressen:

 

Kildegade 31

9240 Nibe.

 

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 98 35 15 66 samt e-mailadressen pn@fryd-nielsen.dk

 

Vort CVR-nummer er 16 89 22 38.

 

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen er organiseret som et anpartsselskab.

 

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen har klientkonto i Sparekassen Danmark, 9070 – 1845604831.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000,- kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Advokaterne hos Advokatfirmaet Fryd & Nielsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Alle advokater hos Advokatfirmaet Fryd & Nielsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Fryd & Nielsen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Advokaterne hos Advokatfirmaet Fryd & Nielsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Fryd & Nielsen og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Fryd & Nielsens advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.